FacebookFacebook InstagramInstagram YouTube LinkedinLinkedIn

Reklamační řád OSMONT

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení
1.1 Tento reklamační řád (dále jen ‚‚Reklamační řád‘‘) vydaný Prodávajícím upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s odpovědností za vady, zárukami a reklamacemi vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a třetí stranou (dále jen ,,Kupující‘‘; Kupující a Prodávající dále společně jako ,,Smluvní strany‘‘ nebo každý jednotlivě jako ,,Smluvní strana“).
1.2 Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se v obecné rovině řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb. Občanský zákoník.
1.3 Tento reklamační řád upravuje veškerý postup při uplatňování práv zde popsaných, ledaže příslušná kupní smlouva s Kupujícím stanoví jinak.

Prodávající: OSMONT, s.r.o., se sídlem Hybrálec 129, 586 01 Jihlava, ČR, obchodní společnost zastoupená jednatelem společnosti Milanem Šenkýřem, IČO 26298856, DIČ CZ 26298856, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 42280, (dále jen Prodávající).


II. Záruční lhůty
2.1 Prodávající poskytuje záruku na všechna svítidla se žárovkovými a LED zdroji (dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku) v délce 60 měsíců od data prodeje.
2.2 U svítidel se zářivkovými zdroji je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje.
2.3 U pohybových senzorů a nouzových invertorů je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje.
2.4 U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.
2.5 Svítidla Osmont musí být použita za příslušných podmínek a v prostředí, pro které jsou určena – dle normy ČSN EN 60598-1. Svítidla, včetně komponentů, nesmějí být vystavena jakémukoliv mechanickému namáhání či poškození (zejména rázu).

III. Předmět reklamace
3.1 Reklamace zakoupeného zboží Kupujícím je možná tehdy, nastane-li u produktu jedna z následujících situací:
3.1.1 Poškozené stínidlo svítidla – rozbité nebo jinak mechanicky poškozené stínidlo. Prodávající si vyhrazuje právo reklamaci nepřijmout, pokud dojde k poškození stínidla nedodržením podmínek pro manipulaci se zbožím po převzetí Kupujícím.
3.1.2 U skleněných difuzorů je běžné výskyt vzhledových efektů (bubliny ve sklovině či nerovnoměrně rozložená sklovina). Jejich výskyt je běžným jevem, který způsobuje ruční výroba skla a nelze tento jev při výrobě eliminovat. Důvodem k reklamaci jsou tyto efekty pouze tehdy, pokud Prodávající nazná, že u zboží došlo k nadměrnému výskytu tohoto efektu.
3.1.3 Kovové či plastové díly svítidel – mechanicky poškozené části svítidel nebo barevně nehomogenní povrchová úprava těchto dílů.
3.1.4 Elektronické komponenty svítidel a LED systémy Osmont – nefunkční či vadné komponenty zapříčiňující nesprávnou funkčnost svítidla jsou předmětem reklamace pouze tehdy, pokud byly dodrženy podmínky a nařízení pro správné použití a montáž svítidel. Reklamace se nevztahuje na poškození, které nastalo nevhodnou mechanickou manipulací se svítidlem, nevhodným elektrickým zapojením svítidla, přepětím apod.

IV. Plnění záruky
4.1 Nastane-li jedna ze situací zmíněných v bodě číslo III. v záruční době, má kupující právo na to, aby Prodávající bez zbytečného odkladu uvedl nastalou situaci do odpovídajícího stavu. Způsob řešení situací:
A) Výměnou vadné části či celého produktu za nový (identický výrobek).
B) Opravou vadné části či celého produktu, aby bylo dosaženo správného stavu svítidla.
C) Refundací svítidla – pouze tehdy, nemůže-li Prodávající situaci vyřešit opravou nebo výměnou vadné části a nebo nemůže za výrobek nabídnout adekvátní náhradu.
D) Výrobce si vyhrazuje právo na odchylky fotometrických vlastností nového, v rámci záruky poskytnutého LED svítidla (případně jen modulů) od originálního.


V. Postup reklamace
5.1. Ke každé reklamaci musí Kupující nejprve vyplnit a zaslat reklamační protokol na e-mailovou adresu Prodávajícího – reklamace@osmont.cz. Reklamační protokol je k dispozici na webových stránkách www.osmont.cz v sekci Ke stažení. Bez vyplněného reklamačního protokolu včetně čísla dokladu nelze uplatnit reklamaci.
5.2. Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení závad specifikovaným Kupujícím požadovat zaslání zboží zpět na adresu společnosti Osmont, s.r.o. k provedení reklamačního řízení.
5.3. V případě, že bude příčina reklamace nalezena i bez fyzické prohlídky defektního zboží a bude provedena výměna zboží za nové, je nutné pro provedení reklamace navrácení všech nahrazovaných svítidel na adresu společnosti.
5.4. Náklady na demontáž, dopravu a montáž jsou v režii zákazníka (případně zákazníka koncového). Na jakékoliv další náklady jako např. náklady spojené s vadnou instalací nebo s jakýmkoliv jiným následným poškozením svítidel se tato záruka nevztahuje.
5.5. Neurčí-li jiná dodatečná smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak, oprava či výměna zboží bude provedena nejpozději do 30 dnů od obdržení vadného zboží Prodávajícím a vyplněného reklamačního protokolu dostupného volně na webových stránkách www.osmont.cz.

VI. Pokyny pro převzetí s podezřením na poškození
6.1 Vyfoťte celkový pohled na obal (paletu, krabici) a zvlášť vyfoťte závadu (promáčknutí, roztržení, promočení apod.).
6.2 Do CMR / předávacího protokolu/ dodacího listu uveďte před převzetím zboží, že jej přebíráte s výhradou.
6.3 Vyfoťte rozbité svítidlo v kartonu tak, aby byl vidět štítek. Vyfoťte prosím celkový pohled na karton s rozbitým stínidlem, aby byl štítek s kódem svítidla čitelný.
6.4 Pořizujte fotografie následovně: celkový pohled na karton se štítkem, pohled na svítidlo v otevřeném kartonu, obecný pohled na svítidlo po vyndání z kartonu a zvlášť poškození.

VII. Vrácení zboží
7.1 Produkty nabízené Prodávajícím jsou vyráběny výhradně na zakázku a Prodávající si vyhrazuje právo vyrobené zboží nevzít od Kupujícího zpět, pokud neexistuje žádné pochybení na straně Prodávajícího.
7.2 V případě, že Prodávající souhlasí s navrácením zboží na adresu sídla společnosti, vyhrazuje si právo účtovat za navrácení zboží storno poplatek ve výši až 50% z celkové hodnoty vráceného zboží.
7.3 Výši poplatku určí Prodávající na základě svého úsudku, přičemž přihlíží k počtu a typu navrácených svítidel. Výši poplatku oznámí Prodávající Kupujícímu před tím, než se kupující zaváže zboží navrátit.

VIII. Závěrečná ustanovení
8.1 Tento reklamační řád se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
8.2 Tento reklamační řád bude vyvěšen na webových stránkách www.osmont.cz
8.3 Tento reklamační řád může být změněn pouze na základě písemného rozhodnutí Prodávajícího, přičemž v takovém případě je Prodávající povinen vyvěsit aktuální znění reklamačního řádu na webových stránkách www.osmont.cz do 14 dní od provedení takovéto změny.
8.4 V případě, že některé ustanovení tohoto reklamačního řádu je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání.
8.5 Tento reklamační řád nabývá platnost 1.1.2021.

Žádost o změnu údajů

Žádost o změnu údajů