FacebookFacebook InstagramInstagram YouTube LinkedinLinkedIn

Whistleblowing

Informace pro podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 1. POVINNÝ SUBJEKT

  OSMONT, s.r.o., IČ 26298856, se sídlem č.p. 129, 586 01 Hybrálec

 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA

  zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

 3. OZNAMOVATEL

  Oznamovatelem je fyzická osoba, která u povinného subjektu, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou
  v ust. § 2 odst. 3 Zákona.

 4. PŘEDMĚT OZNÁMENÍ

  Co může být předmětem oznámení: trestné činy, závažné přestupky, šikana, obtěžování, diskriminace, porušování zdravotních a bezpečnostních norem, poškozování životního prostředí nebo majetku.

 5. ODPOVĚDNÁ OSOBA

  Osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému (dále jen „příslušná osoba“):
  Adéla Krpálková, tel. 722 227 164,
  Lenka Vašíčková Hadravová, tel. 603 106 941.

 6. VĚCNÁ PŮSOBNOST

  Oznámení, podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou tato definována v §2 odst. 1 k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.
  Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 7. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ
  • Vnitřní oznamovací systém společnosti – oznámení zasílat na e-mail whistleblowing@osmont.cz.
   • Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Musí obsahovat údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, datum narození a pozice ve firmě.
   • Příslušná osoba do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení.
   • Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
  • Vnější oznamovací systém

   Oznámení je možné dále také podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti – bližší informace na webových stránkách ministerstva – Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel ( www.justice.cz )

  • Uveřejnění oznámení

   Uveřejnit oznámení, tj. zpřístupnit informace z oznámení veřejnosti, může oznamovatel pouze za podmínek uvedených v §7 odst. 1 písm. c) Zákona.

  • Podání oznámení přímo příslušným orgánům veřejné moci.
PDF file

Žádost o změnu údajů

Žádost o změnu údajů